Poprawa efektywności energetycznej poprzez racjonalne gospodarowanie energią (każdym jej rodzajem) i paliwami od kilku lat jest jednym z priorytetowych obszarów działania na szczeblu UE i międzynarodowym. UE poprzez obowiązki nakładane na kraje członkowskie w kolejnych Dyrektywach i Planach działania stara się zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w regionie i dla przyszłych pokoleń, mając na uwadze problemy, takie jak: wyczerpujące się zasoby nieodnawialnych źródeł energii, wzrost cen surowców energetycznych, rosnące zanieczyszczenie środowiska.

Niezwykle istotną kwestią w dobie kryzysu gospodarczego jest fakt, że dzięki poprawie własnej efektywności energetycznej, i co za tym idzie zmniejszeniu wydatków na energię, przedsiębiorstwa poprawiają swoją konkurencyjność na rynku. Mniejsze wydatki na energię to mniejsze koszty wytworzenia produktu i mniejsze koszty świadczonych usług, a więc możliwość oferowania ich po niższych cenach niż konkurencja. W dobie kryzysu gospodarczego każde obniżenie kosztów, w tym kosztów zużycia energii, poprawia kondycję finansową firmy, stwarzając możliwości dalszego jej rozwoju. Racjonalne wykorzystanie energii jest więc nie tylko odpowiedzialne społecznie, ale i uzasadnione ekonomicznie.

W oparciu o istniejące wcześniej w różnych krajach normy dotyczące zarządzania energią i doświadczenia związane z ich wdrażaniem, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization) stworzyła międzynarodowy standard zarządzania energią - ISO 50001. Norma ta - wydana 15 czerwca 2011 r. - zastąpiła europejską normę EN 16001. W lipcu 2012 Polski Komitet Normalizacyjny nadał Normie Europejskiej EN ISO 50001:2011 status Polskiej Normy i wydał jej oficjalne tłumaczenie na język polski: PN-EN ISO50001:2012. Norma, podobnie jak wszystkie inne normy ISO, bazuje na cyklu Plan-Do-Check-Act, co umożliwia łatwą integrację tego systemu z istniejącymi już w organizacji Systemami Zarządzania.

Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z PN-EN ISO 50001:2012, poprzez kompleksowe i usystematyzowane podejście do monitorowania wykorzystania i zużycia energii oraz zastosowanie najlepszych dostępnych technologii i praktyk, wpływa na redukcję zużycia (zmniejszenie emisji CO2) i co za tym idzie – kosztów energii.

Niezwykle istotnymi elementami SZE są: opracowanie przez kierownictwo najwyższego szczebla Polityki energetycznej odpowiedniej dla rozmiarów i wykorzystania przez organizację energii, wprowadzenie systemu pomiarów, monitorowania i raportowania ilości wykorzystanej energii, strat oraz poprawy efektywności energetycznej oraz zaangażowanie do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej wszystkich pracowników, m.in. poprzez komunikowanie znaczenia i korzyści płynących z utrzymywania tego systemu zarządzania. System Zarządzania Energią musi być ciągle doskonalony, warto więc wdrożyć w organizacji system przekazywania przez pracowników sugestii i komentarzy do Systemu i możliwości poprawy wyniku energetycznego organizacji.

Przed rozpoczęciem wdrażania Systemu Zarządzania Energią niezwykle ważne jest zbadanie stanu wyjściowego w organizacji, tj. przeprowadzenie Przeglądu energetycznego, zidentyfikowanie obszarów znaczącego wykorzystania energii, wyznaczenie Energii bazowej i Wskaźników wyniku energetycznego, aby w odniesieniu do nich móc następnie monitorować i obliczać poprawę wyniku energetycznego. Jeżeli bowiem nie można czegoś zmierzyć, to nie można tego ulepszyć ani tym zarządzać.

Więcej informacji na temat poszczególnych wymagań Normy i Systemu zarządzania Energią z nią zgodnego znajdziecie Państwo w Instrukcjach do poszczególnych kwestionariuszy aplikacji energyMAP.